WCS (Warehouse Control System) iControl koordynuje, kontroluje i reguluje wszystkie procesy dotyczące zautomatyzowanego przepływu materiałów.Wyposażony w modułową i otwartą konfigurację system iControl umożliwia dynamiczne zarządzanie lokalizacjami magazynowymi, pozwalając na zminimalizowanie odcinków załadunku i rozładunku. WCS iControl jest doskonale integrowalny z systemem zarządzania magazynem iWare i oprogramowaniem do obsługi produkcji iMaker.

Transport zarządzany systemem iControl polega na poziomych i pionowych przemieszczeniach materiałów i wyrobów z jednego miejsca w drugie. W przypadku zwykłego pokonywania odległości, transport ten musi odbywać się szybko i w sposób niezawodny, ponieważ faktyczny transport jest traktowany jako czas nieprodukcyjny. CASSIOLI produkuje nowoczesne systemy transportowe, od prostych przenośników (taśmowych, łańcuchowych, szczebelkowych, pasowych, rolkowych, itp.) do złożonych rozwiązań automatycznych.

Oprogramowanie WCS iControl stanowi interfejs logiczny i fizyczny pomiędzy PLC obsługującymi systemy transportowe a systemem zarządzania magazynem iWare. Oprócz doskonałej integrowalności sprzętu CASSIOLI, jak na przykład układnice, wózki automatyczne AGV z nawigacją laserową, wózki wahadłowe samojezdne SLS (Shuttle Loop System), itp. dostępny jest także standardowy interfejs służący do komunikacji z urządzeniami automatyzacyjnymi na obszarach zewnętrznych w stosunku do systemu (PLC heterogeniczne).

Oprócz komunikacji miedzy PLC a systemem zarządczym magazynu iWare, system iControl może obsługiwać asymetryczne obciążenie pracą oraz pracować ze zoptymalizowanymi czasami i trasami, dopasowanymi do zasad transportu wynikających z fizycznych cech systemu. Monitorowanie i sterowanie wszystkimi urządzeniami transportowymi może być automatyczne lub ręczne.

Sterowanie ręczne

WCS iControl przewiduje możliwość ręcznego sterowania systemem transportu tak, aby umożliwić operatorowi rozwiązanie ewentualnych nieprawidłowości (na przykład zablokowany pojemnik) bez konieczności ingerowania w system zarządczy iWare. Ręczne sterowanie silnikami urządzeń transportowych jest możliwie poprzez touch panel graficzny, połączony interfejsem z PLC za pośrednictwem sieci profibus. Połączenie fizyczne wykonywane jest przy użyciu przyłącza typu przemysłowego. PLC odnajduje urządzenie sterowania ręcznego i punkt, do którego zostało podłączone. Dzięki terminalowi możliwe jest wyświetlenie w czasie rzeczywistym wszystkich wejść PLC i, ewentualnie, uaktywnienie wyjść połączonych z silnikami. Urządzenie jest stosowane jako alternatywa do sterowania automatycznego – ulega rozłączeniu, jeżeli dana strefa przestaje być obsługiwana w trybie ręcznym.

Sterowanie automatyczne

Poprzez połączenie on line z systemem iControl, możliwe jest automatyczne sterowanie PLC automatyki urządzeń transportowych. System iControl może otrzymywać z WMS iWare komendy dotyczące zadań i tłumaczyć je na format odpowiadający logice PLC. Na podstawie komend transportowych i odpowiednich danych dotyczących jednostek magazynowych, PLC steruje ruchem materiałów w systemie transportowym, kierując je do przypisanego miejsca docelowego. Z kolei obsługując dokładny tracking danych podczas transportu, iControl informuje iWare o stanie zaawansowania zadania i wystąpieniu ewentualnych nieprawidłowości..

Przewidziane funkcje

W celu skutecznego zarządzania logiką transportu z jednoczesnym umożliwieniem operatorowi obsługi różnych urządzeń automatycznych znajdujących się na terenie, iControl posiada następujące funkcje:

  • Otrzymywanie zadań z WMS i konwertowanie ich na komendy wysyłane do właściwego PLC (układnice, shuttles, AGV, itp.)
  • Komunikowanie się z urządzeniami pobierania ręcznego, wspomaganymi częstotliwością radiową Pick/Put to Light, Voice to Picking, itp.
  • Komunikowanie się poprzez standardowy driver OPC z elementami zewnętrznymi względem systemu
  • Wizualizacja za pośrednictwem interaktywnego panelu synoptycznego statusu komponentów elektromechanicznych
  • Dodawanie dokumentacji niezbędnej do spedycji (stanowiska drukowania)
  • Przekazywanie do iWare informacji o statusie transportów lub o określonych nieprawidłowościach (lista wiadomości i anomalie logiczne)
  • Lista rejestrów komunikacji z maszynami